เกี่ยวกับเรา

About us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท รวิดีไซน์ จํากัด

บริษัท รวิดีไซน์ จำกัด เป็นผู้นำด้านบริการออกแบบตกแต่งภายในที่ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ, การผลิต, และการติดตั้ง โดยเรามีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยและทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญ

ทีมงานโฟร์แมนของเรามีประสบการณ์และความตั้งใจในการควบคุมคุณภาพของงานและการตรวจสอบทุกรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

Our Quality

มาตรฐานด้านคุณภาพจาก RAVI DESIGN

นโยบายของบริษัทฯ Our Policy

ดําเนินงานส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีทักษะ และวิชาชีพที่เป็น มาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและจิตใจให้มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งผลิตและพัฒนาการบริการที่ดีต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

จรรยาบรรณของบริษัทฯ Our Etics

บริษัท ฯ ดําเนินงานและประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปกป้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และตระหนักในคุณค่าของพนักงาน โดยยึดหลักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่สําคัญและเป็นตัวแทนของบริษัทฯ พนักงานทุกคน จึงมีส่วนร่วม และสนับสนุนความสําเร็จของบริษัทฯ

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไปดังนี้

  1. ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและรักษา ผลประโยชน์ของลูกค้าทุกคน
  2. ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง โดยวางตัวเป็นกลางเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมและ ประเทศชาติ
  3. ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม ที่ตั้งสํานักงาน